תקנון אתר

ברוכים הבאה לאתר petelpro.com 

האתר מופעל ע”י סייהונט בע”מ ח.פ 514409853  (להלן: “הנהלת האתר” או “המותג”).

האתר  (petelpro.com )והמותג פטל הפקות  שייך בבלעדיות לחברת סייהונט בע”מ (להלן: בעלת האתר) ומציע לגולשי האינטרנט רישוםלארועים, הפקות, קייטנות ומוצרי צריכה קשורים (להלן: “החבילות”) דרך האתר ו/או דרך הטלפון.

הגלישה באתר ו/או רכישת מוצר בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הכתוב לעיל.

כל המבצע פעולה כלשהי באתר (להלן: “הלקוח” או “המזמין” או “הרוכש”  או “מקבל המתנה”) מצהיר כי היא בגירה מעל גיל 18, וכשיר לבצע פעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962) ומצהיר כי קרא את תקנון האתר וכי נותנן הסכמתו לתנאים המפורטים בו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעתיד.

הלקוח-  קונה הרוכש את השרותים או המוצרים באתר /ות עבור צד שלישי או עבור עצמו.

המותג שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מראש בכתב מידי בעלת האתר.

 1. כללי:
  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
  2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין הרוכש לבין המותג, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת הרוכש, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  3. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  4. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
  5. האתר והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי הקופסאות והמוצרים לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
  6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות הרוכש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
  7. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את המותג.
  8. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד.
  9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
  10. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי המותג הוא המועד הקובע לכל דבר.

2. דיוור:

 1. בעת רכישה באתר, הלקוח מאשר קבלת דיוור ראשוני מאת באות לרגע. לקוח שאינו מעוניינת בקבלת דיוור זה תוכל להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה בתחתית מסמך הדיוור.
 2. עם הסרת הכתובת יוסרו כל פרטיו  ממועדון הלקוחות ולא ישלח אליו יותר דיוור מסוג זה.
 3. מעת לעת ישלח לחברי מועדון הלקוחות דיוור (ניוזלטר) ובו הצעות נבחרות ובלעדיות לחברי המועדון בלבד לרכישה באתר.
 4. ניתן לבצע רישום למועדון הלקוחות גם ללא רכישה באתר על ידי הכנסת פרטים בטופס המיועד.

3. הרשמה לאתר וביצוע הזמנה:

 1. על מנת לבצע הזמנה של החבילות על הרוכשת להירשם באתר באמצעות טופס הזמנה מקוון.
 2. רכישת שרותים ורכישת כרטיסים לארועים (הן ברכישה חד פעמית והן ברכישת מנוי מתמשך) תתבצע על ידי הלקוח באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 3. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי  תקף ,שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “הרוכשת”).
 4. בעת הרישום באתר על הרוכשת להזין שם משתמש וסיסמא וכן את מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח הרוכש את הסיסמא, תשלח אליו הסיסמא הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר.
 5. בעתיד אם וכאשר תבקש הרוכשת לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה הרוכש לפי שם המשתמש והסיסמא שבחר.
 6. פרטי הרוכש יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי הרוכשת בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.
 7. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנהלת האתר תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
  2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
  3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
  4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
  5. כרטיס האשראי שברשות הרוכש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  6. אם ישנו חוב כספי לבעלת האתר והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
  7. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה, טרור, המונעים לדעת המותג את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות בה ו/או מימוש ההזמנה.
  8. אירעה תקלה טכנית ו/או תקלה באמצעי התקשורת אשר מנעה או הייתה עלולה למנוע את ביצוע ההזמנה.

4. רכישת חבילות-מוצרים באתר:

 1. רכישת חבילות תתבצע באמצעות בחירת סוג חבילה והוספתה לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין הרוכש בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי הרוכש הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה במידה ואלו שונים מפרטי הרוכשת, שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב  מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבלת ההזמנה אינה בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
 2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על הרוכש למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
 3. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר הרוכש את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסרה.
 4. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 5. פרטי הרוכש יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי הרוכש יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הbit במקים בהם תשלום זה זמין למוצר או השרות, כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי המותג והאתר.
 7. לאחר רכישת שרות/כרטיסים/השתתפות בארוע, הרוכש או מקבל החבילה, יקבל למילוי שאלון בכולל פרטים אודות המשתתף.
 8. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי הרוכש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 9. במהלך ההתקשרות עם המותג, יהיה רשאי הלקוח לעדכן את היעד המבוקש למשלוח החבילה/ות. עדכון היעד יכול שיתבצע באמצעות שליחת הודעת דואל או בטלפון היעד האחרון למשלוח שיימסר למותג על ידי הלקוח יישמר במאגר המותג כיעד המבוקש של הלקוח.
 10. כל המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים מחירי החבילות כוללים מע״מ על פי הדין ודמי משלוח.
 11. המותג רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהוצג בעת השלמת את תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
 12. המותג רשאי להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט (בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמב – 1982). המותג יהיה רשאי להפסיק, לשנות ולעדכן מבצעים והנחות אלה בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. המותג יפרסם באתר מידע אודות אופן שינוי המבצע.

5.  אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה:

 1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת  ביט “bit” וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
 2. אם תבחר הרוכשת להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, תתבקש הרוכשת למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם תחליט הרוכשת לשלם באמצעות שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר, המותג יוכל לגבות את התשלום עבור הקופסאות רק לאחר קבלת אישור משירות הארנק האלקטרוני. השימוש וקבלת האישור כפופים לתנאי השימוש של אתר שירות הארנק האלקטרוני.
 3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
 4. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח יבצע המותג בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרה שהעסקה אכן אושרה. חשבונית/קבלה תשלח במייל.
 5. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל הרוכש הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם הרוכש לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 6. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב לרוכשת כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
 7. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולרוכש לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
 8. במידה והרוכש חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על הרוכש להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
 9. רוכש שירצה לרכוש מוצרים נוספים שנשלחו אליה, ועליהם טרם שילמה, יצור קשר עם הנהלת האתר. במידה והרוכש ישאיר אצלו את הפרטים ולא יצור קשר, עלות המוצרים עליהם לא שילם תחויב על פי פרטי כרטיס האשראי שנסלקו.

6. תנאי משלוח ואספקה:

 1. אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפיי פאל, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
 2. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי החבילה תגיע במהירות האפשרית.
 3. כל הזמנה באתר מטופלת בד”כ תוך 48 שעות (למעט ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג). הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את החבילות במהירות ובתוך 8 ימי עסקים מיום קליטת כתובת האספקה בהזמנת הרוכשת. זמני אספקת החבילות כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 4. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.
 5. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא הנהלת האתר תודיע לרוכשת ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
 6. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של החבילות תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוח.
 7. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
  1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
  2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או המותג.
  3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
 8. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
 9. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. לקוח שלא ימצא במועד ובכתובת אשר תואמו עמו ע”י חברת השליחויות ו/או רוכש שסיפק כתובת שגויה, יחויב בגין משלוח חוזר או לחלופין יבצע איסוף עצמי בכתובת שתקבע.

7. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

 1. ככל שהלקוח הנו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק, וההתקשרות בעסקה כללה שיחה עם נציג מכירות מטעם המותג, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית, המועד לקבלת הודעת הביטול יהא עד לתום ארבעה חודשים מיום קבלת החבילה או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר.
 2. הודעת ביטול עסקה תעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול למותג בכל אחת מהדרכים הבאות: א. בעל פה – פניה טלפונית לשירות הלקוחות בטלפונים: 0549444248/0525953928 ב. בדואר רשום לכתובת ‘סייהונט בע”מ – פטל הפקות, סנונית2, אלפי מנשה   4485100     ג. בדוא”ל לכתובת  info@petelpro.com ד. בהודעה בכתב באמצעות קישור ייעודי באתר
 3. בהודעת הביטול הלקוח יפרט את שמu, את מספר הנייד שלו ואת מספר הזהות שלו.
 4. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 2 לפרק כלל לעיל, בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה של החבילה, או עקב אי אספקה במועד שנקבע בעסקה, או עקב כל הפרה אחרת של תנאי העסקה, יחזיר המותג בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה, ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבה מהלקוח סכום כלשהו. הלקוח ישיב את החבילה וכל מוצר אחר שקיבל בעקבות העסקה לרשות המותג במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך למותג. מתוך כך, על הלקוח לברר תוך זמן סביר את תקינות החבילה ו /או המוצרים שבתוכה. על הלקוח להודיע למותג באופן מידי עם גילוי הפגם או אי ההתאמה בחבילה ו/או במוצרים שבתוכה.
 5. במקרים בהם ביטל הלקוח את ההזמנה שלא עקב פגם או אי התאמה או אי אספקה של המוצר במסגרת 14 הימים מיום קבלת החבילה או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את עיקרי תנאי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם, יהא המותג רשאי לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר החבילה ו/או ערך העסקה כולה (כולל עלות המשלוח) או 100 ש״ח, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות המותג בהתאם להוראות החוק. במקרה האמור, על הלקוח ליצור קשר עם שירות הלקוחות של המותג כדי לתאם מועד לאיסוף המוצר ו/או החבילה. עלות ההחזרה חלה על הלקוח ותשולם על ידו למותג.
 6. החזרת מוצרים או חבילה בביטול עסקה שלא עקב פגם תעשה בתנאי שלא נעשה במוצרים שימוש, הם באריזתם המקורית, כאשר התוויות מחוברות למוצרים.
 7. עבור כל לקוח בין אם קיבל חבילה אחת או מספר חבילות, קיימת לזכותה אפשרות החלפה חד-פעמית ללא תשלום. ההחלפה יכולה להתבצע על מוצר בודד ואו מספר מוצרים ואו על חבילה שלמה על כל תכולתה. מעבר לביצוע החלפה חד פעמית, במידה ולקוח מבקשת לבצע החלפה נוספת, השירות כרוך בעלות של 25 ש״ח דמי טיפול ומשלוח.
 8. במקרה של מקבל מתנה המעוניין להחליף מוצר או מוצרים מתכולת החבילה שקיבלה, תתאפשר החלפה חד-פעמית ללא תשלום. כל החלפה נוספת תחויב בדמי טיפול ומשלוח בסך 25 ש״ח.
 9. המותג הינו בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצרים המוחזרים.
 10. כדי שהמותג יוכל לבצע החזר כספי ולבטל את העסקה, על הלקוח חלה החובה להעביר את פרטי כרטיס אשראי שלה למותג.
 11. כל החזר כספי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 12. לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
 13. רוכש שירצה לרכוש מוצרים נוספים שנשלחו אליו, ועליהם טרם שילמה, יצור קשר עם הנהלת האתר. במידה והרוכש השאיר אצלו את הפרטים ולא יצור קשר, עלות המוצרים עליהם לא שילם תחויב על פי פרטי כרטיס האשראי שנסלקו.
 14. רוכש שירצה להחזיר את המוצרים הנוספים שנשלחו אליו, ועליהם טרם שילם, יצור קשר עם הנהלת האתר, לקבלת הנחיות לאופן המשלוח חזרה. 

       ביטול עסקה מצד הנהלת האתר:

 1. המותג יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר ללקוח או לרוכש, והמותג ימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או ישיב לה כל סכום ששולם בגין המוצרים שטרם קיבלה, ככל ששולמו.
 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למזמין או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המותג ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

8. קניין רוחני וזכויות יוצרים:

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של הנהלת האתר והמותג בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (petelpro.com) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של הנהלת האתר. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.
 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
 6. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

9.  שירות לקוחות:

ניתן להפנות שאלות לגבי האתר, פעילות המותג והקופסאות המוצעות בו למכירה וכן לגבי תקנון זה בטלפונים: 0549444248/0525953928,  באמצעות טופס יצירת קשר באתר ובאמצעות כתובת הדואר האלקטרוני: info@petelpro.com 

כמו כן ניתן לפנות לבקשת מוצרים בהתאמה אישית.

10. אחריות:

 1. המותג עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
 2. המותג (ו/או מי מטעמו) אינו נושא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי המותג עושה ויעשה כמיטב יכולתו לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 3. המותג (ו/או מי מטעמו) לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז המותג שומר לעצמו לבטל את ההזמנה הספציפית.
 4. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהיא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לה שהנהלת האתר אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
 5. המותג (ו/או מי מטעמו) אינו נושא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 6. בכל מקרה המותג לא יישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 7. המותג לא יהיה אחראי לעיכובים באספקת החבילה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 8. המותג עושה כמיטב יכולתו לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפונים: 0525953928/0549444248, והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

11. סודיות ופרטיות:

 1. כל פרטיו האישים של הלקוח (בין אם הרוכש או מקבל המתנה) יישמרו במאגרי המידע של המותג.
 2. המותג מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.
 3. המותג לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הלקוח אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש הלקוה לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של המותג לאחר שהושלמה רכישת החבילה והמוצרים אותם ביקש להוסיף לאחר הגעת החבילה אליה, ועליהם טרם שילם בעת הזמנת החבילה. 
 4. למרות האמור לעיל, המותג יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של לקוח לצד שלישי במקרים בהם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במותג ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הלקוח עשה שימוש בשירותי המותג לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי המותג צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 5. המותג יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של הלקוח, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו לגורמים אחרים.
 6. הנהלת האתר והמותג אינם אוגרים מספרי כרטיסי אשראי במחשביה לאחר שהושלמה רכישת החבילה והמוצרים אותם ביקשה להוסיף לאחר הגעת החבילה אליה, ועליהם טרם שילמה בעת הזמנת החבילה. 
 7. הנהלת האתר משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הנה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה’אבטחה’ המובטחת הנה הצפנה של המידע. הצפנה הנה שיטה ל’עירבול’ שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות, והמיוחד בשיטה (דוגמת RSA) היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים.
 8. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של המותג להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי המותג ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המותג.
 9. המותג יהא רשאי לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק ללקוח שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהלקוח הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 10. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של הנהלת האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 11. הלקוח מאשרת שידוע לה שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הלקוח מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

12. דין ושיפוט:

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
 3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.